Kinesiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Közismert tény, miszerint...
众所周知...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Rengeteg anyag szól arról...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Általánosan elfogadott tény, hogy...
如今,大家普遍认为...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Utána áttekintjük a tényezőket...
我们审视...等方面。
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
在此分析基础上,我们论证...
Introduktion
A...egy állandó téma a ...-ban.
在...领域,学者们普遍认为...
Presentation av huvudteman
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
För att understryka vikten av din studie
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
这项研究探寻...的原因
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
近期相关研究的作者建议...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
A célunk, hogy...
我们的目的是...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
根据定义,...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
明确...的定义很重要
Används för att definiera ett visst ord
A .... kifejezés arra utal, hogy...
术语...指...
Används för att definiera ett visst ord
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
根据标准模型,...可以被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
.... szerint a .... jelentése, hogy....
根据...,...被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...普遍被认为是指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
提到...,通常我们想到的是...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Fontos hangsúlyozni, hogy...
强调...很重要
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
我们的关注点在...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
最后,我们应该明确对...的定义
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
我们的意思是...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
就此可以提供几种解释。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Används för att klargöra grunden för din definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
根据...,其他学者认为...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
研究表明多种因素与...相关
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...发现...和...存在重要关联
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen