Franska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Közismert tény, miszerint...
C'est un fait bien connu que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Rengeteg anyag szól arról...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Általánosan elfogadott tény, hogy...
De nos jours, il est convenu que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Utána áttekintjük a tényezőket...
Nous analyserons ensuite les points...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Introduktion
A...egy állandó téma a ...-ban.
Un thème récurrent est...
Presentation av huvudteman
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
För att understryka vikten av din studie
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Ce travail explore les causes de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
A célunk, hogy...
Notre but est de...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Par définition... signifie...
Används för att definiera ett visst ord
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Används för att definiera ett visst ord
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Används för att definiera ett visst ord
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Le terme... fait référence à...
Används för att definiera ett visst ord
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Selon..., ...est défini en tant que...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...est communément compris comme...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Il est important de mettre en valeur...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Nous concentrons notre attention sur...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Ce que nous entendons par là est que...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Plusieurs explications ont été proposées.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Ces explications trouvent leur origine dans...
Används för att klargöra grunden för din definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen