Engelska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Közismert tény, miszerint...
It is a well-known fact that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Rengeteg anyag szól arról...
A great deal is being written and said about…
Allmän öppning för att införa ett ämne
Általánosan elfogadott tény, hogy...
It is generally agreed today that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Utána áttekintjük a tényezőket...
We then review the factors…
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
We build on this analysis to identify…
Introduktion
A...egy állandó téma a ...-ban.
A persistent theme in...is…
Presentation av huvudteman
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
För att understryka vikten av din studie
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
This research explores the causes of…
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
The authors of more recent studies have proposed that…
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
A célunk, hogy...
Our purpose is to…
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
By definition… means…
Används för att definiera ett visst ord
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Används för att definiera ett visst ord
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
It is important to be clear about the definition of…
Används för att definiera ett visst ord
A .... kifejezés arra utal, hogy...
The term… refers to…
Används för att definiera ett visst ord
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
The standard model suggests that… can be defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
.... szerint a .... jelentése, hogy....
According to..., …is defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
…is commonly understood to mean…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Two brief examples might clarify this concept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Fontos hangsúlyozni, hogy...
It is important to emphasize…
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Our focus is on…
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Finally, we should clarify our definition of…
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
What we mean is that…
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Several explanations have been offered.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
We can characterize these explanations as being rooted in…
Används för att klargöra grunden för din definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Following..., scholars have argued that …
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...found a significant correlation between… and…
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen