Ungerska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Közismert tény, miszerint...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Rengeteg anyag szól arról...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introduktion
Ein beständiges Thema in ... ist...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Presentation av huvudteman
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
För att understryka vikten av din studie
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Unsere Intention ist, ...
A célunk, hogy...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Används för att definiera ett visst ord
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Används för att definiera ett visst ord
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Används för att definiera ett visst ord
Der Begriff ... bezieht sich auf...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Används för att definiera ett visst ord
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Gemäß ... wird ... definiert als...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...wird im Allgemeinen verstanden als...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Damit meinen wir...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Används för att klargöra grunden för din definition
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen