Svenska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Det är ett välkänt faktum att ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
En hel del skrivs och sägs om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Det är idag allmänt accepterat att...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Vi granskar därefter de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introduktion
Ein beständiges Thema in ... ist...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Presentation av huvudteman
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
För att understryka vikten av din studie
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Unsere Intention ist, ...
Syftet är att ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Definitionsgemäß ... bedeutet...
… betyder per definition …
Används för att definiera ett visst ord
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Används för att definiera ett visst ord
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Används för att definiera ett visst ord
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Termen ... hänvisar till ...
Används för att definiera ett visst ord
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Gemäß ... wird ... definiert als...
Enligt ... definieras ... som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...wird im Allgemeinen verstanden als...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Det är viktigt att understryka ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Vårt fokus ligger på ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Damit meinen wir...
Vad vi menar med detta är att ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen