Grekiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Allmän öppning för att införa ett ämne
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Introduktion
Ein beständiges Thema in ... ist...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Presentation av huvudteman
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
För att understryka vikten av din studie
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Unsere Intention ist, ...
Ο σκοπός μας είναι...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Används för att definiera ett visst ord
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Används för att definiera ett visst ord
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Används för att definiera ett visst ord
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Används för att definiera ett visst ord
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Gemäß ... wird ... definiert als...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Damit meinen wir...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Används för att klargöra grunden för din definition
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen