Tyska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Introduktion
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Presentation av huvudteman
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
För att understryka vikten av din studie
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Amacımız ...
Unsere Intention ist, ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Används för att definiera ett visst ord
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Används för att definiera ett visst ord
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Används för att definiera ett visst ord
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Används för att definiera ett visst ord
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Gemäß ... wird ... definiert als...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Demek istediğimiz şu ki ...
Damit meinen wir...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Används för att klargöra grunden för din definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen