Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Je obecně známým faktem, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Introduktion
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Přetrvávající otázka v...je...
Presentation av huvudteman
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
För att understryka vikten av din studie
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Amacımız ...
Našim cílem je...
Används för att ange studiens viktigaste mål
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Podle definice...znamená...
Används för att definiera ett visst ord
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Används för att definiera ett visst ord
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Je důležité si ujasnit definici...
Används för att definiera ett visst ord
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termín...odkazuje na...
Används för att definiera ett visst ord
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Podle... je definován/a jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...se obecně rozumí...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Je důležité zdůraznit...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Zaměřujeme se na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Demek istediğimiz şu ki ...
To, co máme na mysli, je...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Bylo navrhnuto několik definic.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Tato vysvětlení vychází z...
Används för att klargöra grunden för din definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen