Svenska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Det är ett välkänt faktum att ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
En hel del skrivs och sägs om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Det är idag allmänt accepterat att...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Vi granskar därefter de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introduktion
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Presentation av huvudteman
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
För att understryka vikten av din studie
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Amacımız ...
Syftet är att ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
… betyder per definition …
Används för att definiera ett visst ord
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Används för att definiera ett visst ord
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Används för att definiera ett visst ord
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termen ... hänvisar till ...
Används för att definiera ett visst ord
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Enligt ... definieras ... som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Det är viktigt att understryka ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vårt fokus ligger på ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Demek istediğimiz şu ki ...
Vad vi menar med detta är att ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Efter ... har forskare hävdat att ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen