Spanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Ya es bien sabido que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Mucho se ha escrito sobre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Examinaremos los factores...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Introduktion
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Un tema persistente en... es...
Presentation av huvudteman
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
För att understryka vikten av din studie
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Esta investigación explora las causas de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Amacımız ...
Tenemos como propósito...
Används för att ange studiens viktigaste mål
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
...es por definición...
Används för att definiera ett visst ord
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Används för att definiera ett visst ord
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Es importante entender correctamente la definición de...
Används för att definiera ett visst ord
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
El término... se refiere a...
Används för att definiera ett visst ord
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
De acuerdo con..., ... se define como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... se entiende como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Es importante enfatizar...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Nuestro punto de enfoque será...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Demek istediğimiz şu ki ...
Queremos decir...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Används för att klargöra grunden för din definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
X encontró una relación significativa entre... y ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen