Rumänska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Trecând din nou în revistă factorii...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Introduktion
... konusundaki kalıcı bir tema ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Presentation av huvudteman
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
För att understryka vikten av din studie
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Această lucrare explorează cauzele...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Amacımız ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Används för att ange studiens viktigaste mål
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Prin definiție, ... înseamnă...
Används för att definiera ett visst ord
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Används för att definiera ett visst ord
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Används för att definiera ett visst ord
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termenul...se referă la...
Används för att definiera ett visst ord
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...este înțeles ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Este important să accentuăm...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Demek istediğimiz şu ki ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Används för att klargöra grunden för din definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen