Japanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
これは周知の事実だが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
・・・・と言われているが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
・・・・という事実について検討すると、・・・
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Introduktion
... konusundaki kalıcı bir tema ...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Presentation av huvudteman
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
För att understryka vikten av din studie
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
最近では・・・・と言われているが、
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Amacımız ...
私たちの目的は・・・・
Används för att ange studiens viktigaste mål
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Används för att definiera ett visst ord
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Används för att definiera ett visst ord
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Används för att definiera ett visst ord
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Används för att definiera ett visst ord
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
・・・・を強調することは重要である。
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Demek istediğimiz şu ki ...
私たちが意味しているのは・・・・
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
複数の例が見受けられる。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Används för att klargöra grunden för din definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen