Italienska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Seppure è unanime che...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Introduktion
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Presentation av huvudteman
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
För att understryka vikten av din studie
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Questa ricerca esplora le cause di...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Amacımız ...
Il mio obiettivo è quello di...
Används för att ange studiens viktigaste mål
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Används för att definiera ett visst ord
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In questo contesto il termine indica...
Används för att definiera ett visst ord
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Används för att definiera ett visst ord
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Il termine... si riferisce a...
Används för att definiera ett visst ord
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Secondo... il termine assume il significato di...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...indica generalmente...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
È importante enfatizzare...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Ci concentreremo su...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
In conclusione è necessario definire il significato di...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Demek istediğimiz şu ki ...
Quello che si intende dire con questo è che...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Används för att klargöra grunden för din definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen