Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
Mục đích nghiên cứu là...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
... được định nghĩa là...
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
... thường được hiểu là...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
Ý của người viết là...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen