Ungerska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
Közismert tény, miszerint...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Rengeteg anyag szól arról...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
A célunk, hogy...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen