Tyska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
Unsere Intention ist, ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
Damit meinen wir...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen