Turkiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
Amacımız ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
Demek istediğimiz şu ki ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen