Svenska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
Det är ett välkänt faktum att ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
En hel del skrivs och sägs om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Det är idag allmänt accepterat att...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Vi granskar därefter de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
Syftet är att ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
… betyder per definition …
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
Termen ... hänvisar till ...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
Enligt ... definieras ... som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
Det är viktigt att understryka ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
Vårt fokus ligger på ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
Vad vi menar med detta är att ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen