Ryska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
Хорошо известно, что...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
О... было уже многое написано и сказано...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Сегодня принято считать, что...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Вспомним о таких фактах, как...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
Постоянной темой... является...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Это исследование посвящено изучению причин...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
Нашей целью является...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
...обычно определяют как...
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
Необходимо четко разъяснить определение...
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
Термин... относится к...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
Согласно..., ... может быть определено как...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
... обычно понимают как ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
Важно подчеркнуть...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
Мы сфокусировались на...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Наконец, дадим определение слова...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
Мы имеем в виду, что...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Предлагаются различные толкования
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen