Polska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Wiele się mówi i pisze o...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Przyjęło się twierdzić, że...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
Stałym tematem w...jest...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Praca ta bada przyczyny...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
Naszym celem jest...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
Z definicji... wynika...
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
Termin...odnosi się do...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
Należy podkreślić,...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
Skupiając się na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
Mam na myśli, że...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen