Kinesiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
众所周知...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
如今,大家普遍认为...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
我们审视...等方面。
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
在此分析基础上,我们论证...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
在...领域,学者们普遍认为...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
根据实证研究,...现象已被重点关注。
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
这项研究探寻...的原因
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
近期相关研究的作者建议...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
我们的目的是...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
根据定义,...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
明确...的定义很重要
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
术语...指...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
根据...,...被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
...普遍被认为是指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
提到...,通常我们想到的是...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
强调...很重要
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
我们的关注点在...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最后,我们应该明确对...的定义
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
我们的意思是...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
就此可以提供几种解释。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
根据...,其他学者认为...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
研究表明多种因素与...相关
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...发现...和...存在重要关联
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen