Japanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
これは周知の事実だが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
・・・・と言われているが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
最近では・・・・と言われているが、
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
私たちの目的は・・・・
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
・・・・を強調することは重要である。
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
私たちが意味しているのは・・・・
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
複数の例が見受けられる。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen