Italienska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Seppure è unanime che...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Questa ricerca esplora le cause di...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
Il mio obiettivo è quello di...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
In questo contesto il termine indica...
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
Il termine... si riferisce a...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
Secondo... il termine assume il significato di...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
...indica generalmente...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
È importante enfatizzare...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
Ci concentreremo su...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
Quello che si intende dire con questo è che...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen