Franska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
C'est un fait bien connu que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
De nos jours, il est convenu que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Nous analyserons ensuite les points...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
Un thème récurrent est...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Ce travail explore les causes de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
Notre but est de...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
Par définition... signifie...
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
Le terme... fait référence à...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
Selon..., ...est défini en tant que...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
...est communément compris comme...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
Il est important de mettre en valeur...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
Nous concentrons notre attention sur...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
Ce que nous entendons par là est que...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Plusieurs explications ont été proposées.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen