Esperanto | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
Estas konata fakto, ke...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
Daura temo en... estas...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
Nia celo estas...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
Per difino... signifas...
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
Estas grave, havi certe la difino de...
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
La termino... rilatas al...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
...estas kutime komprenita por signifi...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
Gravas emfazi...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
Nia fokuso estas sur...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
Kion ni volas diri, estas ke...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen