Danska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
Det er et velkendt faktum at...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
Et vedvarende emne i...er...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
Vores formål er at...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
Ved definition...betyder...
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
Termet... henviser til...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
Ifølge..., defineres...som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
...forståes sædvanligvis som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
Det er vigtigt at understrege...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
Vores fokus er på...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
Hvad vi mener er at...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen