Portugisiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Para responder esta questão deve-se observar...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
É consenso geral que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Analisa-se agora os fatores...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Esta análise visa identificar...
Introduktion
รูปแบบคงที่...คือ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Presentation av huvudteman
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
För att understryka vikten av din studie
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Används för att ange studiens viktigaste mål
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

ในความหมาย... หมายถึง...
Por definição, ... significa...
Används för att definiera ett visst ord
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Används för att definiera ett visst ord
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
É importante deixar claro a definição de...
Används för att definiera ett visst ord
คำนี้...หมายถึง...
O termo...refere-se à/ao...
Används för att definiera ett visst ord
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...geralmente significa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
É importante enfatizar que...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
O foco é em/no/na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
เราหมายถึงว่า...
O que se quer dizer é...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Diversas explicações foram dadas.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Används för att klargöra grunden för din definition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen