Polska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Allmän öppning för att införa ett ämne
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Wiele się mówi i pisze o...
Allmän öppning för att införa ett ämne
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Przyjęło się twierdzić, że...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Introduktion
รูปแบบคงที่...คือ...
Stałym tematem w...jest...
Presentation av huvudteman
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
För att understryka vikten av din studie
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Praca ta bada przyczyny...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Naszym celem jest...
Används för att ange studiens viktigaste mål
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

ในความหมาย... หมายถึง...
Z definicji... wynika...
Används för att definiera ett visst ord
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Används för att definiera ett visst ord
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Används för att definiera ett visst ord
คำนี้...หมายถึง...
Termin...odnosi się do...
Används för att definiera ett visst ord
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Należy podkreślić,...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Skupiając się na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
เราหมายถึงว่า...
Mam na myśli, że...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Används för att klargöra grunden för din definition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen