Danska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Det er et velkendt faktum at...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Introduktion
รูปแบบคงที่...คือ...
Et vedvarende emne i...er...
Presentation av huvudteman
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
För att understryka vikten av din studie
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Vores formål er at...
Används för att ange studiens viktigaste mål
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

ในความหมาย... หมายถึง...
Ved definition...betyder...
Används för att definiera ett visst ord
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Används för att definiera ett visst ord
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Används för att definiera ett visst ord
คำนี้...หมายถึง...
Termet... henviser til...
Används för att definiera ett visst ord
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Ifølge..., defineres...som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...forståes sædvanligvis som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Det er vigtigt at understrege...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Vores fokus er på...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
เราหมายถึงว่า...
Hvad vi mener er at...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Används för att klargöra grunden för din definition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen