Arabiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Allmän öppning för att införa ett ämne
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Allmän öppning för att införa ett ämne
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Introduktion
รูปแบบคงที่...คือ...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Presentation av huvudteman
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
För att understryka vikten av din studie
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
هدفنا هو أنْ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

ในความหมาย... หมายถึง...
تعني... بحكم التعريف...
Används för att definiera ett visst ord
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Används för att definiera ett visst ord
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Används för att definiera ett visst ord
คำนี้...หมายถึง...
يشير مصطلح... إلى...
Används för att definiera ett visst ord
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
من المهم التأكيد على...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
سنَصُبّ تركيزنا على...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
เราหมายถึงว่า...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Används för att klargöra grunden för din definition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen