Tyska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är ett välkänt faktum att ...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
En hel del skrivs och sägs om...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är idag allmänt accepterat att...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Vi granskar därefter de faktorer...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Introduktion
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Presentation av huvudteman
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
För att understryka vikten av din studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Syftet är att ...
Unsere Intention ist, ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

… betyder per definition …
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Används för att definiera ett visst ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Används för att definiera ett visst ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Används för att definiera ett visst ord
Termen ... hänvisar till ...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Används för att definiera ett visst ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Enligt ... definieras ... som ...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det är viktigt att understryka ...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vårt fokus ligger på ...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Vad vi menar med detta är att ...
Damit meinen wir...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Används för att klargöra grunden för din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen