Spanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är ett välkänt faktum att ...
Ya es bien sabido que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
En hel del skrivs och sägs om...
Mucho se ha escrito sobre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är idag allmänt accepterat att...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Vi granskar därefter de faktorer...
Examinaremos los factores...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Introduktion
Ett återkommande tema i. .. är ...
Un tema persistente en... es...
Presentation av huvudteman
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
För att understryka vikten av din studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Esta investigación explora las causas de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Syftet är att ...
Tenemos como propósito...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

… betyder per definition …
...es por definición...
Används för att definiera ett visst ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Används för att definiera ett visst ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Es importante entender correctamente la definición de...
Används för att definiera ett visst ord
Termen ... hänvisar till ...
El término... se refiere a...
Används för att definiera ett visst ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Enligt ... definieras ... som ...
De acuerdo con..., ... se define como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... se entiende como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det är viktigt att understryka ...
Es importante enfatizar...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vårt fokus ligger på ...
Nuestro punto de enfoque será...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Vad vi menar med detta är att ...
Queremos decir...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Används för att klargöra grunden för din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen