Ryska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är ett välkänt faktum att ...
Хорошо известно, что...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
En hel del skrivs och sägs om...
О... было уже многое написано и сказано...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är idag allmänt accepterat att...
Сегодня принято считать, что...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Vi granskar därefter de faktorer...
Вспомним о таких фактах, как...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Introduktion
Ett återkommande tema i. .. är ...
Постоянной темой... является...
Presentation av huvudteman
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
För att understryka vikten av din studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Это исследование посвящено изучению причин...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Syftet är att ...
Нашей целью является...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

… betyder per definition …
...обычно определяют как...
Används för att definiera ett visst ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Används för att definiera ett visst ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Необходимо четко разъяснить определение...
Används för att definiera ett visst ord
Termen ... hänvisar till ...
Термин... относится к...
Används för att definiera ett visst ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Enligt ... definieras ... som ...
Согласно..., ... может быть определено как...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... обычно понимают как ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det är viktigt att understryka ...
Важно подчеркнуть...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vårt fokus ligger på ...
Мы сфокусировались на...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Наконец, дадим определение слова...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Vad vi menar med detta är att ...
Мы имеем в виду, что...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Предлагаются различные толкования
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Används för att klargöra grunden för din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen