Rumänska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är ett välkänt faktum att ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
En hel del skrivs och sägs om...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är idag allmänt accepterat att...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Vi granskar därefter de faktorer...
Trecând din nou în revistă factorii...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Introduktion
Ett återkommande tema i. .. är ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Presentation av huvudteman
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
För att understryka vikten av din studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Această lucrare explorează cauzele...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Syftet är att ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

… betyder per definition …
Prin definiție, ... înseamnă...
Används för att definiera ett visst ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Används för att definiera ett visst ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Används för att definiera ett visst ord
Termen ... hänvisar till ...
Termenul...se referă la...
Används för att definiera ett visst ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Enligt ... definieras ... som ...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...este înțeles ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det är viktigt att understryka ...
Este important să accentuăm...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vårt fokus ligger på ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Vad vi menar med detta är att ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Används för att klargöra grunden för din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen