Portugisiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Para responder esta questão deve-se observar...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är ett välkänt faktum att ...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
En hel del skrivs och sägs om...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är idag allmänt accepterat att...
É consenso geral que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Vi granskar därefter de faktorer...
Analisa-se agora os fatores...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Esta análise visa identificar...
Introduktion
Ett återkommande tema i. .. är ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Presentation av huvudteman
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
För att understryka vikten av din studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Syftet är att ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Används för att ange studiens viktigaste mål
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

… betyder per definition …
Por definição, ... significa...
Används för att definiera ett visst ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Används för att definiera ett visst ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
É importante deixar claro a definição de...
Används för att definiera ett visst ord
Termen ... hänvisar till ...
O termo...refere-se à/ao...
Används för att definiera ett visst ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Enligt ... definieras ... som ...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...geralmente significa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det är viktigt att understryka ...
É importante enfatizar que...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vårt fokus ligger på ...
O foco é em/no/na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Vad vi menar med detta är att ...
O que se quer dizer é...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Diversas explicações foram dadas.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Används för att klargöra grunden för din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen