Polska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är ett välkänt faktum att ...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
En hel del skrivs och sägs om...
Wiele się mówi i pisze o...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är idag allmänt accepterat att...
Przyjęło się twierdzić, że...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Vi granskar därefter de faktorer...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Introduktion
Ett återkommande tema i. .. är ...
Stałym tematem w...jest...
Presentation av huvudteman
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
För att understryka vikten av din studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Praca ta bada przyczyny...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Syftet är att ...
Naszym celem jest...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

… betyder per definition …
Z definicji... wynika...
Används för att definiera ett visst ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Används för att definiera ett visst ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Används för att definiera ett visst ord
Termen ... hänvisar till ...
Termin...odnosi się do...
Används för att definiera ett visst ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Enligt ... definieras ... som ...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det är viktigt att understryka ...
Należy podkreślić,...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vårt fokus ligger på ...
Skupiając się na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Vad vi menar med detta är att ...
Mam na myśli, że...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Används för att klargöra grunden för din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen