Nederländska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är ett välkänt faktum att ...
Het is een welbekend feit dat ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
En hel del skrivs och sägs om...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är idag allmänt accepterat att...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Vi granskar därefter de faktorer...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Introduktion
Ett återkommande tema i. .. är ...
Een vast onderwerp in ... is ...
Presentation av huvudteman
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
För att understryka vikten av din studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Syftet är att ...
Ons doel is, ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

… betyder per definition …
Volgens de definitie betekent ... ...
Används för att definiera ett visst ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Används för att definiera ett visst ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Används för att definiera ett visst ord
Termen ... hänvisar till ...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Används för att definiera ett visst ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Enligt ... definieras ... som ...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det är viktigt att understryka ...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vårt fokus ligger på ...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Vad vi menar med detta är att ...
Daarmee bedoelen we ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen