Koreanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är ett välkänt faktum att ...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
En hel del skrivs och sägs om...
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är idag allmänt accepterat att...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Vi granskar därefter de faktorer...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Introduktion
Ett återkommande tema i. .. är ...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Presentation av huvudteman
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
För att understryka vikten av din studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Syftet är att ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Används för att ange studiens viktigaste mål
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

… betyder per definition …
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Används för att definiera ett visst ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Används för att definiera ett visst ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Används för att definiera ett visst ord
Termen ... hänvisar till ...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Används för att definiera ett visst ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Enligt ... definieras ... som ...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det är viktigt att understryka ...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vårt fokus ligger på ...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Vad vi menar med detta är att ...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Flera förklaringar har erbjudits.
여러 설명들이 제공되었습니다.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Används för att klargöra grunden för din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen