Japanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är ett välkänt faktum att ...
これは周知の事実だが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
En hel del skrivs och sägs om...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är idag allmänt accepterat att...
・・・・と言われているが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Vi granskar därefter de faktorer...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Introduktion
Ett återkommande tema i. .. är ...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Presentation av huvudteman
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
För att understryka vikten av din studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
最近では・・・・と言われているが、
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Syftet är att ...
私たちの目的は・・・・
Används för att ange studiens viktigaste mål
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

… betyder per definition …
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Används för att definiera ett visst ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Används för att definiera ett visst ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Används för att definiera ett visst ord
Termen ... hänvisar till ...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Används för att definiera ett visst ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Enligt ... definieras ... som ...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det är viktigt att understryka ...
・・・・を強調することは重要である。
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vårt fokus ligger på ...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Vad vi menar med detta är att ...
私たちが意味しているのは・・・・
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Flera förklaringar har erbjudits.
複数の例が見受けられる。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Används för att klargöra grunden för din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen