Ungerska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Ya es bien sabido que...
Közismert tény, miszerint...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Mucho se ha escrito sobre...
Rengeteg anyag szól arról...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Examinaremos los factores...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introduktion
Un tema persistente en... es...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Presentation av huvudteman
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
För att understryka vikten av din studie
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Esta investigación explora las causas de...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tenemos como propósito...
A célunk, hogy...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

...es por definición...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Används för att definiera ett visst ord
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Används för att definiera ett visst ord
Es importante entender correctamente la definición de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Används för att definiera ett visst ord
El término... se refiere a...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Används för att definiera ett visst ord
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
De acuerdo con..., ... se define como...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... se entiende como...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Es importante enfatizar...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nuestro punto de enfoque será...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Queremos decir...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Används för att klargöra grunden för din definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
X encontró una relación significativa entre... y ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen