Thailändska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Allmän öppning för att införa ett ämne
Ya es bien sabido que...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Mucho se ha escrito sobre...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Allmän öppning för att införa ett ämne
Actualmente se concuerda en términos generales con...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Examinaremos los factores...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Nos basaremos en este análisis para identificar...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Introduktion
Un tema persistente en... es...
รูปแบบคงที่...คือ...
Presentation av huvudteman
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
För att understryka vikten av din studie
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Esta investigación explora las causas de...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tenemos como propósito...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

...es por definición...
ในความหมาย... หมายถึง...
Används för att definiera ett visst ord
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Används för att definiera ett visst ord
Es importante entender correctamente la definición de...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Används för att definiera ett visst ord
El término... se refiere a...
คำนี้...หมายถึง...
Används för att definiera ett visst ord
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
De acuerdo con..., ... se define como...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... se entiende como...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Es importante enfatizar...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nuestro punto de enfoque será...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Queremos decir...
เราหมายถึงว่า...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Används för att klargöra grunden för din definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
X encontró una relación significativa entre... y ...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen