Svenska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Ya es bien sabido que...
Det är ett välkänt faktum att ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Mucho se ha escrito sobre...
En hel del skrivs och sägs om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Det är idag allmänt accepterat att...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Examinaremos los factores...
Vi granskar därefter de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introduktion
Un tema persistente en... es...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Presentation av huvudteman
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
För att understryka vikten av din studie
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Esta investigación explora las causas de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tenemos como propósito...
Syftet är att ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

...es por definición...
… betyder per definition …
Används för att definiera ett visst ord
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Används för att definiera ett visst ord
Es importante entender correctamente la definición de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Används för att definiera ett visst ord
El término... se refiere a...
Termen ... hänvisar till ...
Används för att definiera ett visst ord
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
De acuerdo con..., ... se define como...
Enligt ... definieras ... som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... se entiende como...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Es importante enfatizar...
Det är viktigt att understryka ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nuestro punto de enfoque será...
Vårt fokus ligger på ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Queremos decir...
Vad vi menar med detta är att ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Flera förklaringar har erbjudits.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
X encontró una relación significativa entre... y ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen