Finska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Ya es bien sabido que...
On tunnettu tosiasia, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Mucho se ha escrito sobre...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Examinaremos los factores...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introduktion
Un tema persistente en... es...
Itsepintainen perusajatus... on...
Presentation av huvudteman
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
För att understryka vikten av din studie
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Esta investigación explora las causas de...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tenemos como propósito...
Tarkoituksemme on...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

...es por definición...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Används för att definiera ett visst ord
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Används för att definiera ett visst ord
Es importante entender correctamente la definición de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Används för att definiera ett visst ord
El término... se refiere a...
Termi... viittaa...
Används för att definiera ett visst ord
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
De acuerdo con..., ... se define como...
...mukaan ... määritellään...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... se entiende como...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Es importante enfatizar...
On tärkeää painottaa...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nuestro punto de enfoque será...
Keskitymme...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Queremos decir...
Tarkoitamme tällä, että...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Useita selityksiä on tarjottu.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Nämä selitykset kumpuavat...
Används för att klargöra grunden för din definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
X encontró una relación significativa entre... y ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen