Danska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Ya es bien sabido que...
Det er et velkendt faktum at...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Mucho se ha escrito sobre...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Examinaremos los factores...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Introduktion
Un tema persistente en... es...
Et vedvarende emne i...er...
Presentation av huvudteman
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
För att understryka vikten av din studie
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Esta investigación explora las causas de...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tenemos como propósito...
Vores formål er at...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

...es por definición...
Ved definition...betyder...
Används för att definiera ett visst ord
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Används för att definiera ett visst ord
Es importante entender correctamente la definición de...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Används för att definiera ett visst ord
El término... se refiere a...
Termet... henviser til...
Används för att definiera ett visst ord
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
De acuerdo con..., ... se define como...
Ifølge..., defineres...som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... se entiende como...
...forståes sædvanligvis som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Es importante enfatizar...
Det er vigtigt at understrege...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nuestro punto de enfoque será...
Vores fokus er på...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Queremos decir...
Hvad vi mener er at...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Används för att klargöra grunden för din definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
X encontró una relación significativa entre... y ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen