Ungerska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Хорошо известно, что...
Közismert tény, miszerint...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
О... было уже многое написано и сказано...
Rengeteg anyag szól arról...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Сегодня принято считать, что...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Вспомним о таких фактах, как...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introduktion
Постоянной темой... является...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Presentation av huvudteman
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
För att understryka vikten av din studie
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Это исследование посвящено изучению причин...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Нашей целью является...
A célunk, hogy...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

...обычно определяют как...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Används för att definiera ett visst ord
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Används för att definiera ett visst ord
Необходимо четко разъяснить определение...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Används för att definiera ett visst ord
Термин... относится к...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Används för att definiera ett visst ord
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Согласно..., ... может быть определено как...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... обычно понимают как ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Важно подчеркнуть...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Мы сфокусировались на...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Наконец, дадим определение слова...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Мы имеем в виду, что...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Предлагаются различные толкования
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Används för att klargöra grunden för din definition
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
Найдена важная взаимосвязь между... и...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen