Turkiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Хорошо известно, что...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
О... было уже многое написано и сказано...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Сегодня принято считать, что...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Вспомним о таких фактах, как...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Introduktion
Постоянной темой... является...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Presentation av huvudteman
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
För att understryka vikten av din studie
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Это исследование посвящено изучению причин...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Нашей целью является...
Amacımız ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

...обычно определяют как...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Används för att definiera ett visst ord
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Används för att definiera ett visst ord
Необходимо четко разъяснить определение...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Används för att definiera ett visst ord
Термин... относится к...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Används för att definiera ett visst ord
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Согласно..., ... может быть определено как...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... обычно понимают как ...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Важно подчеркнуть...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Мы сфокусировались на...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Наконец, дадим определение слова...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Мы имеем в виду, что...
Demek istediğimiz şu ki ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Предлагаются различные толкования
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Används för att klargöra grunden för din definition
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen