Svenska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Este cunoscut tuturor faptul că...
Det är ett välkänt faktum att ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Multe s-au spus și s-au scris despre...
En hel del skrivs och sägs om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Det är idag allmänt accepterat att...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Trecând din nou în revistă factorii...
Vi granskar därefter de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introduktion
O temă recurentă in domeniul...este...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Presentation av huvudteman
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
För att understryka vikten av din studie
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Această lucrare explorează cauzele...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autorii mai multor studii recente au propus...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Syftet är att ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Prin definiție, ... înseamnă...
… betyder per definition …
Används för att definiera ett visst ord
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Används för att definiera ett visst ord
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Används för att definiera ett visst ord
Termenul...se referă la...
Termen ... hänvisar till ...
Används för att definiera ett visst ord
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Enligt ... definieras ... som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...este înțeles ca...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Este important să accentuăm...
Det är viktigt att understryka ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Atenţia noastră este acum asupra...
Vårt fokus ligger på ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ceea ce vrem să spunem este...
Vad vi menar med detta är att ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Urmând..., experții au demonstrat că...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen