Italienska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Este cunoscut tuturor faptul că...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Seppure è unanime che...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Trecând din nou în revistă factorii...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Introduktion
O temă recurentă in domeniul...este...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Presentation av huvudteman
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
För att understryka vikten av din studie
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Această lucrare explorează cauzele...
Questa ricerca esplora le cause di...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autorii mai multor studii recente au propus...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Il mio obiettivo è quello di...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Prin definiție, ... înseamnă...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Används för att definiera ett visst ord
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
In questo contesto il termine indica...
Används för att definiera ett visst ord
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Används för att definiera ett visst ord
Termenul...se referă la...
Il termine... si riferisce a...
Används för att definiera ett visst ord
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Secondo... il termine assume il significato di...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...este înțeles ca...
...indica generalmente...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Este important să accentuăm...
È importante enfatizzare...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Atenţia noastră este acum asupra...
Ci concentreremo su...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ceea ce vrem să spunem este...
Quello che si intende dire con questo è che...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Används för att klargöra grunden för din definition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Urmând..., experții au demonstrat că...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen