Finska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Este cunoscut tuturor faptul că...
On tunnettu tosiasia, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Trecând din nou în revistă factorii...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introduktion
O temă recurentă in domeniul...este...
Itsepintainen perusajatus... on...
Presentation av huvudteman
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
För att understryka vikten av din studie
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Această lucrare explorează cauzele...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autorii mai multor studii recente au propus...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Tarkoituksemme on...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Prin definiție, ... înseamnă...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Används för att definiera ett visst ord
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Används för att definiera ett visst ord
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Används för att definiera ett visst ord
Termenul...se referă la...
Termi... viittaa...
Används för att definiera ett visst ord
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Conform ..., ...este definit ca fiind...
...mukaan ... määritellään...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...este înțeles ca...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Este important să accentuăm...
On tärkeää painottaa...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Atenţia noastră este acum asupra...
Keskitymme...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ceea ce vrem să spunem este...
Tarkoitamme tällä, että...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Useita selityksiä on tarjottu.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Nämä selitykset kumpuavat...
Används för att klargöra grunden för din definition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Urmând..., experții au demonstrat că...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen