Engelska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Este cunoscut tuturor faptul că...
It is a well-known fact that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Multe s-au spus și s-au scris despre...
A great deal is being written and said about…
Allmän öppning för att införa ett ämne
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
It is generally agreed today that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Trecând din nou în revistă factorii...
We then review the factors…
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Am conceput această analiză pentru a identifica...
We build on this analysis to identify…
Introduktion
O temă recurentă in domeniul...este...
A persistent theme in...is…
Presentation av huvudteman
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
För att understryka vikten av din studie
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Această lucrare explorează cauzele...
This research explores the causes of…
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autorii mai multor studii recente au propus...
The authors of more recent studies have proposed that…
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Our purpose is to…
Används för att ange studiens viktigaste mål
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Prin definiție, ... înseamnă...
By definition… means…
Används för att definiera ett visst ord
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Används för att definiera ett visst ord
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
It is important to be clear about the definition of…
Används för att definiera ett visst ord
Termenul...se referă la...
The term… refers to…
Används för att definiera ett visst ord
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
The standard model suggests that… can be defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Conform ..., ...este definit ca fiind...
According to..., …is defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...este înțeles ca...
…is commonly understood to mean…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Two brief examples might clarify this concept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Este important să accentuăm...
It is important to emphasize…
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Atenţia noastră este acum asupra...
Our focus is on…
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Finally, we should clarify our definition of…
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ceea ce vrem să spunem este...
What we mean is that…
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Several explanations have been offered.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Används för att klargöra grunden för din definition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Urmând..., experții au demonstrat că...
Following..., scholars have argued that …
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...found a significant correlation between… and…
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen